Welkom op de website van Huurdersvereniging
St. Pietersrade

Huurdersvereniging St. Pietersrade is in het gebied van Wonen Zuid werkzaam. Iedereen die een woning huurt van Wonen Zuid kan lid worden van HV St. Pietersrade.

Huurdersvereniging St. Pietersrade voert haar eigen overleg met Wonen Zuid op alle niveaus en met alle relevante partijen in het werkgebied van Wonen Zuid.

Woningcorporatie Wonen Zuid en de gezamenlijke Huurdersbelangenverenigingen HTM, St. Pietersrade en Op het Zuiden zijn voor de Klachtencommissie Wonen Zuid, in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn opzoek naar nieuwe leden.

Huurdersvereniging St. Pietersrade staat voor;

  • Kwaliteitswoningen
  • Betaalbare huren
  • Invloed en inspraak van de huurders
  • Wonen op maat

Met als uitgangspunt huurder/ klant is koning


De overheid en huurders

Steeds meer krijgen burgers door de overheid een grotere verantwoordelijkheid naar zich toegeschoven. Zo ook huurders. De overheid heeft een aantal regels opgesteld waardoor het voor huurders mogelijk is om invloed uit te oefenen op het beleid van hun verhuurder. Dit is een recht waarvan huurders gebruik moeten maken. Om dit op een goede manier te doen wordt er van de huurders een hoge organisatiegraad gevraagd.

Huurdersorganisaties binnen Wonen Zuid

Binnen het bezit van Wonen Zuid zijn talloze huurdersorganisaties actief. Deze bestaan op complex, buurt en wijkniveau. Om al deze organisaties goed hun werk te kunnen laten doen moeten er afspraken worden gemaakt met de Wonen Zuid op alle niveaus in de organisatie. De praktijk leert dat niet iedere huurders organisatie dezelfde behoefte heeft. Zo zijn er organisaties die het belangrijk vinden om regelmatig overleg te hebben over servicekosten en zijn er andere organisaties die willen praten over planmatig onderhoud, renovaties of anders.

Wat doet Huurdersvereniging St. Pietersrade

Huurdersvereniging St. Pietersrade voert veelvuldig overleg met Wonen Zuid. Sinds 2014 is de overlegstructuur aangepast en zijn er verschillende overlegtafels in het leven geroepen. Huurdersvereniging St. Pietersrade zit aan alle overlegtafels erbij, zo zitten wij aan de bestuursmatige overlegtafel, beleidsmatige overlegtafel, wijk en buurtgericht overlegtafel en de individuele overlegtafel. Huurdersvereniging St. Pietersrade werkt in de regio Parkstad samen met Huurdersvereniging HTM.

Voor Wonen Zuid is dit namelijk één regio. Dit overleg gaat over de meest uiteenlopende zaken. Alle zaken hebben direct of indirect invloed op de positie van de huurder en de primaire doelgroep. Dit zijn, in een mooi woord, de woonconsumenten die zijn aangewezen op de sociale woningbouw, dus ook de toekomstige huurders. Een van de belangrijkste speerpunten van het overleg is toezien dat Wonen Zuid zorg draagt voor kwalitatief goede woningen voor een betaalbare prijs. Waarbij een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit wordt bewaakt.

De jaarlijkse onderhandelingen over de huurverhoging zijn hier een belangrijk moment in. Huurdersvereniging St. Pietersrade staat een huurbeleid voor dat sterk gekoppeld is aan de koopkrachtontwikkeling van de doelgroep. Verder is er veel overleg over de positie van de huurders tijdens ingrijpen woningverbetering, de renovatietrajecten. Het bestuur van huurdersvereniging St. Pietersrade is de mening toegedaan dat huurders nauw betrokken moeten worden bij het maken van plannen voor woningverbetering. Huurders zijn in deze de partij die weet wat voor verbetering vatbaar is in de woning en waar de knelpunten zitten. Concrete afspraken hierover liggen vast in het sociaalplan. Dit regelt alles over inspraakprocedures, overeenkomsten en vergoedingen. Zo is er een veelheid aan onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden om een en ander voor huurders in goede banen te leiden. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij het bestuur.

Professionele organisatie

Zoals u op deze site kunt lezen wordt er van huurders een enorme inspanning gevraagd. Het is noodzakelijk dat huurders in hun werk professioneel ondersteund worden. Het werk dat door het bestuur wordt verricht is te onderscheiden in een aantal kerntaken: het voeren van een professioneel secretariaat, het bestuur laat zich regelmatig beleidsmatig adviseren , en het bestuur doet ondersteuning van huurdersbelangencommissies HBC, op complex en wijkniveau. Huurdersbelangencommissies HBC op wijk en complexniveau kunnen ondersteuning aanvragen voor velerlei zaken. Dit kan via het bestuur. Het uitgangspunt is wel dat het initiatief moet liggen bij de huurders zelf.

Wat is nodig voor een goed overleg

Essentieel voor alle huurdersorganisaties is dat zij voldoende draagvlak heeft in haar werkgebied. Vandaar dat het van groot belang is dat een huurdersorganisaties in haar werkgebied zoveel mogelijk leden heeft. Het hebben van een grote achterban maakt dat de huurdersorganisaties zich sterk kunnen profileren in het overleg met Wonen Zuid. Zoals in veel vrijwilligers organisaties zijn nieuwe vrijwilligers te allen tijde welkom maar ook vooral noodzakelijk.